Hammerite metalmaling sort hammereffekt 400 ml

Varenr.: 9012270

124,50/stk 311,25 pr. ltr
  • Hammerite metalmaling er rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én
  • Dette er en spraymaling, som har en overflade med hammereffekt, og denne udgave er sort
  • Kan males direkte på rust og forsegler overfladen mod vand og snavs, og den kan også bruges på nyt metal
  • Giver op til 8 års holdbar beskyttelse af metal
  • Kan bruges inde og ude på alle metalgenstande og er velegnet til steder, hvor det er svært at komme til med pensel
  • Indeholder 400 ml

Hammerite spraymaling til metal sort hammereffekt

Hammerite spraymaling til metal er rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én og samme dåse. Hammerite metalmaling er lavet på en speciel silikoneteknologi, der er med at at give malingen dens flotte udseende samt ekstra stærke og holdbare overflade. Den har en hammereffekt, og denne udgav er sort. Hammerite spraymaling forsegler overfladen mod fugt, og det er den letteste måde at male direkte på rust. Den stopper rustdannelse og giver en overflade, som afviser vand og snavs. Hammerite kan også bruges på nyt metal. Den giver op til 8 års holdbar beskyttelse af metal.

Med Hammerite spraymaling kan du give dine metalgenstande et nyt udseende. Den kan bruges inde og ude til fx låger, stakit, nedløbsrør, havemøbler og andre genstande i metal. Den er velegnet til steder, hvor det er svært at komme til med pensel. Indeholder 400 ml, og den har en rækkeevne på 4,5 m² pr. liter.

Sådan bruger du Hammerite metalmaling:

  • Løstsiddende rust og maling fjernes med en stålbørste, og der slibes let inden påføring. Hele metaloverfladen rengøres for snavs og fedt
  • Overfladen skal tørre
  • Mal på den rengjorte overflade

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare
H222 - Yderst brandfarlig aerosol.
H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P410 - Beskyttes mod sollys. P412 - Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

hammerite.jpg

Specifikationer

Tørretid 2 timer
Rækkeevne pr. dåse 4,5 m²/l
Indhold 400 ml
Glans Hammereffekt
Mærke Hammerite
Anvendelse Metal
Farve Sort