Håndsprit 500 ml

Varenr.: 9055953

Håndsprit 500 ml

Varenr.: 9055953
  • Flydende håndsprit på 85%
  • Med glycerin, der modvirker udtørring af hænderne
  • Håndspritten sikrer dig rene og bakteriefrie hænder
  • Indeholder 500 ml
10.00

Varebeskrivelse

Flydende håndsprit

Flydende håndsprit Med glycerin, der modvirker udtørring af hænderne. Håndspritten sikrer dig rene og bakteriefrie hænder, da den er baseret på 85% alkohol, som hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og virker desinficerende på huden.

Fordel håndspritten på og mellem fingre, håndryg, negle, håndflader og håndled til produktet er tørt. Indeholder 500 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Meget brandfarlig væske og damp. (H225) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)  
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 

Specifikationer

Type Værdi
Type Håndsprit

Dokumentation