Borup husholdningssprit 93% 0,5 liter

Varenr.: 9012043

16,00/stk 32,00 pr. ltr
  • Borup denatureret husholdningssprit 93% bruges til at fjerne pletter efter kugle- og spritpenne og pudsning af vinduer 
  • Den kan også anvendes til rensning af elektronik og som brændstof på en fondues brænder
  • Indeholder 0,5 liter

Borup husholdningssprit 93% 0,5 liter

Borup denatureret husholdningssprit 93% bruges til pletfjerning, pudsning af vinduer, rensning af elektronik og som brændstof på fonduens brænder. Den er effektiv til fjernelse af pletter fra kuglepenne og spritpenne, og den kan også fjerne hvide varmepletter på lakerede borde.

Indeholder 0,5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 500 ml
Mærke Borup
Type Husholdningssprit