Weber gulvafretning grov - 15 kg

Varenr.: 9012501

Weber gulvafretning grov - 15 kg

Varenr.: 9012501
  • Weber gulvafretning grov er en normaltørrende og fiberforstærket gulvafretningsmasse
  • Anbefales til steder, hvor der er behov for at udlægge i lagtykkelser på 5-70 mm
  • Velegnet til gulvvarme og primes med Weber Floor 4716
  • Der er 15 kg i posen
129.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Grov gulvafretning fra Weber ved lagtykkelser på 5-70 mm

Weber gulvafretning grov er velegnet til steder, hvor der skal udlægges tykkelser på 5-70 mm, og hvor der ikke stilles krav om kort udtørringstid. Det er en fiberforstærket og selvudjævnende gulvspartel. Inden brug anbefales det at gøre underlaget klar ved at bruge Weber Floor 4716 Primer (varenr. 9012502). Gulvafretningen anvendes indendørs på underlag som beton, svømmende gulve og pudslag. Den kan bruges med gulvvarme og kan belægges med klinker efter 1-3 døgn.

Produktdetaljer:

  • Gangbar efter 3-4 timer
  • Lagtykkelse: 5 - 70 mm
  • Forbrug: 1,8 kg/m² pr. mm lagtykkelse
  • 15 kg i posen, som giver ca. 10 liter færdigblandet masse
  • Primes med Weber floor 4716 (varenr. 9012502)

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P362 Alt tilsmudset tøj tages af. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. EUH208 Indeholder Portland Cement. Kan udløse allergisk reaktion.

Logo Weber

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 15 kg
Farve Beton
Anvendelse Gulvafretning
Inde/ude Inde

Info & guides