Set- og montagelim 290 ml.

Varenr.: 9029229

19,95/stk 68,79 pr. ltr

290 ml.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 24. jun 2019 12:22

Stærk set- og montagelim til mange formål indendørs.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå udledning til miljøet. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.