Weber gulvspartel fin 15 kg

Varenr.: 9054161

125,00/stk 8,33 pr. kg
 • Weber gulvspartel fin bruges til opretning af gulve inden belægning med fliser, klinker eller trægulve
 • Den kan bruges på alle gængse gulvbelægninger, ligesom den kan anvendes på underlag med gulvvarme
 • Til lagtykkelse på 1-6 mm, og den er nem at slibe og hurtig trædefast
 • Forbrug på ca. 1,7 kg pr. mm lagtykkelse pr. m²
 • Indeholder 15 kg

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Weber gulvspartel fin 15 kg

125,00 /stk.

8,33/kg

Weber Floor 4716 Primer - 1 liter

139,00 /stk.

Weber gulvspartel fin 15 kg

125,00 /stk.

8,33/kg

Weber Floor 4716 Primer - 1 liter

139,00 /stk.

2 Varer valgt

Samlet pris:

264,00 kr.

Weber gulvspartel fin 15 kg

Weber fin gulvspartel anvendes indendørs til opretning af gulve inden belægning med fliser, klinker, tæpper, trægulve og lignende. Den kan anvendes på alle gængse gulvbelægninger som beton, sten og keramik, ligesom den kan bruges på underlag med gulvvarme. Weber fin gulvspartel kan have en lagtykkelse på 1-6 mm. Det er en hurtighærdende, selvnivellerende gulvspartel, som efter 2-4 timer kan betrædes. Den er nem at slibe. 

Ved tynde lag (0-2 mm) trækkes massen ud med en glat spartel, mens lag på 2-6 mm fordeles med tandspartel. Underlaget primes først med Weber Floor 4713 primer (varenr. 9012502). Den har et forbrug på ca. 1,7 kg pr. mm lagtykkelse pr. m².

Indeholder 15 kg.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 15 kg
 • Lagtykkelse: 1-6 mm
 • Forbrug: 1,7 kg pr. mm lagtykkelse pr. m²
 • Gangbar efter 2-3 timer
 • Klar til topbelægning efter 24 timer (ved udtørringsklima 20 grader)
 • Kan anvendes på underlag med gulvvarme
 • Kan anvendes på underlag af beton, sten og keramik

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs og følg alle instrukser. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/
høreværn. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P362 Alt tilsmudset tøj tages af. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Specifikationer

Indhold kg 15 kg
Anvendelse Gulvspartel
Inde/ude Inde