GORI Fjern Belægninger koncentreret 2,5 liter

Varenr.: 9042978

48,50/stk 19,40 pr. ltr
 • GORI Fjern Belægninger er et koncentreret rengøringsmiddel til at fjerne belægninger på alle udendørs træoverflader
 • Kan anvendes på træterasser, plankeværk og havemøbler samt mineralske overflader som puds, murværk og havefliser
 • Fortyndes med vand i forholdet 1:9
 • Påføres i tyndt lag og skal virke et par dage, hvorefter de vaskes af
 • 2,5 liter i beholderen
Lagerstatus blev indlæst sidst: 27. feb 2020 20:51

GORI Fjern Belægninger til rengøring af udendørs træoverflader

GORI Fjern Belægninger er et koncentreret middel, der effektiv fjerner belægninger på alle udendørs træoverflader. Det kan være på træterrasser, plankeværk og havemøbler. Den kan også anvendes til mineralske overflader som puds, murværk og havefliser. Det er et koncentreret rengøringsmiddel, som fortyndes med vand i forholdet 1:9.

GORI Fjern Belægninger påføres i et tyndt lag og skal virke et par dage. Herefter vaskes det af eller børstes med en stiv børste. Det virker bedst på en overflade, der er let fugtet.

Der er 2,5 liter i beholderen, og det har en rækkeevne på 2-5 m² pr. liter afhængig af underlagets sugeevne.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 2,5 liter
 • Fortynding: 1:9 med vand
 • Rækkeevne: 2-5 m² pr. liter
 • Holdbarhed: 5 år i uåbnet emballage, men begrænset holdbarhed efter åbning
 • Opbevaring: Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrot og uden for direkte sollys

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare 

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader (H314), Meget giftig for vandlevende organismer (H400), Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411) Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)., Brug egnede beskyttelseshandsker. Brug særligt arbejdstøj. Bær beskyttelse til øjne og ansigt (P280)

P304 + P340I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge (P301 + P310), VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl huden med vand (P303 + P361 + P353), VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338), Opbevares under lås (P405), Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer (P501) Ikke relevant.

Gori.jpg

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Mærke GORI
Anvendelse Udendørs rengøring

Sammenlign produkter

 • Anvendelse Udendørs rengøring
 • Indhold 2,5 liter
 • Mærke GORI
 • Fliser
 • 2,5 liter
 • Borup
 • Fliser
 • 1 liter
 • ECOstyle
 • Udendørs rengøring
 • 2,5 liter
 • Borup
 • Udendørs rengøring
 • 2,5 liter
 • BN-ALMO
 • Træ
 • 2,5 liter
 • GORI
 • Udendørs rengøring
 • 1 liter
 • BN-ALMO
 • Træ
 • 1 liter
 • Luxi
 • Fliser
 • 2,5 liter
 • Borup
 • Tag
 • 5 liter
 • Nilfisk