Det er desværre ikke muligt at betale med gavekort på webshoppen i øjeblikket. Vi arbejder på at udbedre problemet. 

Cempexo Vandskuringsmørtel 15 kg

Varenr.: 9049681

69,95/stk 4,66 pr. kg
 • Cempexo Vandskuringsmørtel kan anvendes til vandskuring, sækkeskuring, stenskuyring, finpudsning og fitsning
 • Det er en tørmørtel, hvor der kun skal tilsættes vand før brug
 • Kan bruges både inde og ude
 • Der er 15 kg i en sæk

Cempexo Vandskuringsmørtel med 15 kg i sækken

Cempexo Vandskuringsmørtel fra SG Weber anvendes som slutpuds ved sækkeskuring, vandskuring, berapning eller filtsning af murstens- og letbetonvægge. Den kan også anvendes ved traditionel 2- eller 3-lags opbygning. Det er en tørmørtel, som kun skal tilsættes vand før brug, og den kan bruges både inde og ude.

Forvand underlagetfor at regulere sugeevnen og sikre optimal vedhæftning. På nyt murværk af teglsten skal blød­strøgne sten benyttes. Udfør arbejdet som normalt for blank mur med trykkede, fyld­te fuger. Før anvendelse skal murværket være fuldt hærdet og udtørret, og der må ikke være udblomstringer eller ud­fældninger. Er fugerne mere end 2-3 mm dybe, eller er murværket ujævnt og skal genoprettes, skal der anvendes Weber Multi 280 (varenr. 9025688) inden tyndpudsning. Mørtlen kan trækkes på fx med stålbræt eller kastes på for at opnå endnu bedre vedhæftning. 

Der er 15 kg i en sæk.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 15 kg sæk
 • Korn: 0-1 mm
 • Kan bruges inde og ude
 • Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 2 kg/m² pr. mm lagtykkelse
 • Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter
 • Vandtilsætning: ca. 3 liter pr. 15 kg 
 • Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato
 • Opbevaring: Tørt og uåbnet, hævet fra underlaget på paller. Tåler frost
 • Antal poser pr. palle: 66 stk.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs etiketten før brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P280 Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P321 Særlig behandling (se på denne etiket).
P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Specifikationer

Indhold kg 15 kg
Inde/ude Inde og ude
Anvendelse Vandskuringsmørtel