Julegaver byttes frem til 31/1-22 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Vær med til at vise hensyn. Læs mere om at handle i jem & fix her.

Weber Multi 280 hæftemørtel - 25 kg

Varenr.: 9025688

138,00/stk 5,52 pr. kg
 • Weber Multi 280 kan anvendes som hæftemørtel, armeringsmørtel og som puds
 • Kan bruges på ikke-sugende underlag som beton, fliser og andre glatte overflader
 • Der er 25 kg i en pose

Weber Multi 280 hæftemørtel til glatte overflade

Weber Multi 280 er en grå hæftemørtel, der kan anvendes på en lang række ikke-sugende underlag såsom beton, fliser og andre glatte overflader.

Kan anvendes som:

 • Hæftemørtel på beton og andre glatte ikke-sugende underlag (ikke egnet på porebeton)
 • Tyndpuds på beton
 • Tyndpuds på murværk af glatte maskinsten
 • Tyndpuds på sokler
 • Tynde pudslag på sokler ilagt armeringsnet 
 • Fyldning af 10-15 mm tilbagelagte fuger
 • Limning af studsfuger

Den er baseret på cement, ovntørret sand og tilsætningsstoffer, som forbedrer vedhæftningen og bearbejdeligheden. Der er 25 kg i en pose.

Produktdetaljer:

 • Farve: Grå
 • Vandtilsætning: Ca. 20 % (5 liter pr. 25 kg sæk)
 • Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter
 • Typisk forbrug: Ca. 1,5 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
 • Lagtykkelse: 1-5 mm
 • Kornstørrelse: 0-1,5 mm
 • Underlag: Tegl, kalksandsten, beton, glatte underlag, fliser og murværk af glatte maskinsten
 • Antal poser pr. palle: 42 stk.
 • Opbevaring: Tørt og uåbnet. Tåler frost
 • Holdbarhed: 1 år fra produktionsdato

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs etiketten før brug.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P321 Særlig behandling (se på denne etiket).
P405 Opbevares under lås.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/
internationale forskrifter.

Specifikationer

Indhold kg 25 kg
Farve Grå
Anvendelse Hæftemørtel
Inde/ude Inde og ude