Alfix DuraPuds 710 hvid 20 kg

Varenr.: 9049796

Alfix DuraPuds 710 hvid 20 kg

Varenr.: 9049796
  • Alfix DuraPuds 710 er en hæfte- og tyndpuds, der kan bruges inde og ude
  • Kan bruges til tyndspudsning, som underlag for slutpuds, færdig overflade eller som armeringspuds med glasfibernet
  • Indeholder 20 kg
  • Denne er hvid
279.00

Varebeskrivelse

Alfix DuraPuds 710 i hvid

Alfix DuraPuds er en hæfte- og tyndpuds, som kan bruges til tyndpudsning på underlag som beton, sokler og murværk af maskinsten og kalksandsten. Den kan også anvendes som underlag for slutpuds eller som færdig overflade. Denne udgave er i hvid, og der er 20 kg i en pose. Den er velegnet som armeringspuds med glasfibernet.

Alfix DuraPuds 710 kan anvendes både ude og inde.

Produtkdetaljer:

  • Farve: Hvid
  • Indhold: 20 kg
  • Forbrug: ca. 1,4 kg/m² pr. mm lagtykkelse
  • Arbejdstemperatur: +5°C - +25°C
  • Tørretid: 24 timer ved min. +15°C - fuldt belastbar efter 7 døgn ved min. +15°C
  • Opbevaring: min. 12 måneder i uåbnet emballage

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv. (EUH 212)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Alfix

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 20 kg
Farve Hvid
Anvendelse Hæfte- og tyndpuds
Inde/ude Inde og ude

Info & guides