Alfix Durapuds 710 - cementgrå - 20 kg

Varenr.: 9033593

Alfix Durapuds 710 - cementgrå - 20 kg

Varenr.: 9033593
  • Aflix Durapuds 710 til mange forskellige underlagstyper fx mursten, kalksandsten, beton og fliser
  • Kan bruges som kontaktpuds og som færdig overflade
  • Cementgrå og der er 20 kg i posen
  • Antal poser pr. palle: 50 stk.
169.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Alfix Durapuds i cementgrå

Stærk og holdbar fiberforstærket puds til mange forskellige underlagstyper, fx mursten, kalksandsten, beton og eksisterende fliser. Alfix DuraPuds 710 er let at bearbejde og kan bruges både inde og ude som kontaktpuds og som færdig overflade. Færdig finish kan fremstå som tyndpuds, filtset, struktur- eller vandskuret. Den er cementgrå. Leveres i 20 kg FSC certificeret sæk, som er en miljøvenlig emballage. Tilmed er DuraPuds 710 mærket med "EC1 Plus", hvilket betyder, at pudsproduktet har en meget lav emission som giver et godt og sundt arbejdsmiljø for brugeren.

Antal poser pr. palle: 50 stk.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv. (EUH 212)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Alfix

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 20 kg
Farve Cementgrå
Anvendelse Hæfte- og tyndpuds
Inde/ude Inde og ude

Info & guides