Alfix Durapuds 710 - cementgrå - 20 kg

Varenr.: 9033593

129,00/stk 6,45 pr. kg
  • Aflix Durapuds 710 til mange forskellige underlagstyper fx mursten, kalksandsten, beton og fliser
  • Kan bruges som kontaktpuds og som færdig overflade
  • Cementgrå og der er 20 kg i posen
  • Antal poser pr. palle: 50 stk.

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Alfix Durapuds 710 - cementgrå - 20 kg

129,00 /stk

Alfix PlaneMixPrimer - 2,5 liter

199,00 /stk

Alfix Durapuds 710 - cementgrå - 20 kg

129,00 /stk

Alfix PlaneMixPrimer - 2,5 liter

199,00 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

328,00 kr.

Alfix Durapuds i cementgrå

Stærk og holdbar fiberforstærket puds til mange forskellige underlagstyper, fx mursten, kalksandsten, beton og eksisterende fliser. Alfix DuraPuds 710 er let at bearbejde og kan bruges både inde og ude som kontaktpuds og som færdig overflade. Færdig finish kan fremstå som tyndpuds, filtset, struktur- eller vandskuret. Den er cementgrå. Leveres i 20 kg FSC certificeret sæk, som er en miljøvenlig emballage. Tilmed er DuraPuds 710 mærket med "EC1 Plus", hvilket betyder, at pudsproduktet har en meget lav emission som giver et godt og sundt arbejdsmiljø for brugeren.

Antal poser pr. palle: 50 stk.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Undgå indånding af pulver (P261).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P307+P311).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P301+312).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).

Specifikationer

Indhold kg 20 kg
Farve Cementgrå
Anvendelse Hæfte- og tyndpuds
Inde/ude Inde og ude