Weber strandmørtel 7,7% - 15 liter

Varenr.: 9018808

Weber strandmørtel 7,7% - 15 liter

Varenr.: 9018808
  • Weber strandmørtel 7,7% bruges til pudsning og fugning
  • Tilsættes cement - mængden afhænger af opgaven
  • Kornstørrelse på 0-2 mm
  • Der er 15 liter i posen
46.75

Varebeskrivelse

Weber strandmørtel til pudsning og fugning

Weber strandmørtel 7,7% anvendes til pudsning og fugning. Mørtlen kan også bruges til fugning af murværk efter traditionel udkradsning. Produktet tilsættes cement i varierende mængder, afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger.

Mørtlen blandes i tvangsblander, og der tilsættes vand og evt. cement til ønsket konsistens. Der blandes til homogen blanding opnås.

Produktdetaljer:

  • Kornstørrelse: 0-2 mm
  • Indhold: 15 liter
  • Antal poser pr. palle: 42 stk.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs og følg alle instrukser. P280 Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

Logo Weber

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 15 liter
Anvendelse Fuge- og pudsemørtel
Inde/ude Inde og ude

Info & guides