Weber strandmørtel 7,7% - 15 liter

Varenr.: 9018808

44,95/stk 3,00 pr. ltr
  • Weber strandmørtel 7,7% bruges til pudsning og fugning
  • Tilsættes cement - mængden afhænger af opgaven
  • Kornstørrelse på 0-2 mm
  • Der er 15 liter i posen

Weber strandmørtel til pudsning og fugning

Weber strandmørtel 7,7% anvendes til pudsning og fugning. Mørtlen kan også bruges til fugning af murværk efter traditionel udkradsning. Produktet tilsættes cement i varierende mængder, afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger.

Mørtlen blandes i tvangsblander, og der tilsættes vand og evt. cement til ønsket konsistens. Der blandes til homogen blanding opnås.

Produktdetaljer:

  • Kornstørrelse: 0-2 mm
  • Indhold: 15 liter
  • Antal poser pr. palle: 42 stk.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs etiketten før brug.
P280 Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

Specifikationer

Indhold kg 15 liter
Anvendelse Fuge- og pudsemørtel
Inde/ude Inde og ude