Weber Stolpebeton 15 kg

Varenr.: 9049683

Weber Stolpebeton 15 kg

Varenr.: 9049683
 • Weber Stolpebeton til faststøbning af stolper og pæle
 • Bruges til at faststøbe fx postkasser, gyngestativer, hegnspæle, skilte og trampoliner
 • Der er 15 kg i en sæk
35.00

Varebeskrivelse

Weber Stolpebeton til faststøbning af pæle og stolper

Weber Stolpebeton fra SG Weber anvendes til faststøbning af fx postkasser, gyngestativer, hegnspæle, skilte, trampoliner, bjælkesko samt pæle og stolper af træ, jern og beton. Det er en tørmørtel, som skal blandes med vand, og det kan du gøre direkte i hullet, hvor emnet skal faststøbes.

Grav først huller til stolperne - der skal graves til en frostfri dybde på min. 90 cm. Placer stolperne i hullerne og omstøb med stolpebeton ved at hælde halvdelen af vandet i hullet, og derefter tilsættes stolpebetonen direkte fra sækken. Vand og beton blandes i hullet, og resten af vandet tilsættes til betonen har en jordfugtig konsistens. Sæt pælen i lod og etabler midlertidig afstivning, så den kommer til at stå lige. Komprimer/stamp betonen omkring stolpen. Afstivning af stolpen kan normalt fjernes dagen efter (afhængigt af temperatur).

Du kan også forblande beton og vand, før den hældes i hullet. Der er 15 kg. i en sæk.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 15 kg sæk
 • Korn: 0-8 mm
 • Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 1 sæk pr. stolpe
 • Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter
 • Vandtilsætning: ca. 2 liter pr. 15 kg
 • Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato
 • Opbevaring: Tørt og uåbnet. Tåler frost
 • Antal poser pr. palle: 72 stk.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs og følg alle instrukser. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P321 Særlig behandling (se på denne etiket). P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Logo Weber

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 15 kg
Anvendelse Støbebeton
Inde/ude Ude

Dokumentation

Info & guides