Weber QuickRep - 5 kg

Varenr.: 9049555

Weber QuickRep - 5 kg

Varenr.: 9049555
 • Weber QuickRep er en hurtigttørrende spartelmasse til reparationer og afretning og udjævning af gulve
 • Kan bruges både inde og ude
 • Tørretid på blot 2 timer
 • Kan anvendes til lodrette og vandrette flader
149.00

Varebeskrivelse

Hurtigttørrende Weber QuickRep spartelmasse

Weber QuickRep er en hurtigttørrende spartelmasse, som har mange anvendelsesmuligheder fra fyldning og reparation af huller til afretning og udjævning af gulve. Det er en kombineret fin- og byggespartelmasse og er velegnet til indvendige og udvendige gulve af beton fx terrasser og balkoner. Produktet har disse fordele:

 • Hurtige reparationer
 • Tørretid på 2 timer
 • Støvreduceret

Weber QuickRep kan anvendes til både vandrette og lodrette flader, og der anbefales en lagtykkelse på 0-30 mm og til fyldning af huller op til 50 mm. Skal blandes med vand inden brug og opbevares tørt. Den har en holdbarhed på ca. 24 måneder fra produktionsdatoen i uåbnet sæk.  

Produktdetaljer:

 • Forbrug: Ca. 1,6 kg/m2/1 mm lag
 • Anbefalet lagtykkelse: 0-30 mm (fyldning af huller 50 mm)
 • Anbefalet vandindhold: 1,0-1,4 l/5 kg (20-28 % af tørvægten)
 • Anvendelsestemperatur: + 5-25 °C, optimalt + 15-20 °C
 • Hærdetid inden gangtrafik: Ca. 1 time (+ 20 °C, 50 % RH)
 • Hærdetid inden belægning: 2 timer, vandmængde 1,0-1,2 l/5 kg (+ 20 °C, 50 % RH)
 • Bindemiddel: Specialcementblanding
 • Fyldstof: Naturligt sand og kalkstenspulver, kornstørrelse < 0,3 mm
 • Farve: Mørkegrå
 • Emballage: 5 kg plasticpose

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af pulver. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P313 Søg lægehjælp.

Logo Weber

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 5 kg
Inde/ude Inde og ude
Anvendelse Reparationer

Info & guides