Weber Outdoor repair - 5 kg

Varenr.: 9049554

Weber Outdoor repair - 5 kg

Varenr.: 9049554
 • Weber Outdoor repair bruges til reparation af skader og huller i betonflader
 • Kan bruges til fx betontrapper, -sokler og søjler
 • Til både vandrette og lodrette betonflader
 • Kan anvendes inde og ude
 • Tørmørtel, der blandes med vand inden brug, og den er let at påføre
129.00

Varebeskrivelse

Weber Outdoor repair til reparation af betonflader

Outdoor repair fra SG Weber bruges til reparation af skader eller huller i betonflader som fx betontrapper, -sokler og søjler. Kan bruges til både vandrette og lodrette betonflader. Outdoor repair er cementbaseret tørmørtel, som blot skal blandes med vand. Den kan bruges indendørs og udendørs og har disse fordele:

 • Glimrende vedhæftning
 • Let at påføre
 • Modstår frost
 • Betonfarve

Der anbefales en lagtykkelse på 3-20 mm ved overspartling og op til 50 mm ved fyldning af huller.

Outdoor repair opbevares tørt og kan holde sig ca. 24 måneder fra produktionsdato, hvis den er uåbnet.

Produktdetaljer:

 • Forbrug: ca. 2 kg/m2/mm
 • Anbefalet lagtykkelse: 3-20 mm til puds over og op til 50 mm til fyldning af huller
 • Anvendelsestid: ca. 45 minutter
 • Emballage: 5 kg plastpose
 • Holdbarhed: ca. 24 måneder fra produktionsdato

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H315 Forårsager hudirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af pulver. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P313 Søg lægehjælp.

Logo Weber

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 5 kg
Farve Beton
Inde/ude Inde og ude
Anvendelse Reparationer

Info & guides