Weber Hobby concrete - 5 kg

Varenr.: 9049556

Weber Hobby concrete - 5 kg

Varenr.: 9049556
 • Weber Hobby concrete er en hobbybeton til at lave betongenstande
 • Lav fx pyntegenstande, betonkunst eller mindre havemøbler
 • Skal tilsættes vand inden brug og nem at anvende
 • Kan bruges både inde og ude
109.00

Varebeskrivelse

Weber Hobby concrete til hobbyprojekter med beton

Weber Hobby concrete er en hobbybeton, som kan bruges til støbning af betongenstande ved hjælpe af enten forme eller formgivning. Det kan fx være pyntegenstande, betonkunst og mindre havemøbler. Fordele ved dette produkt:

 • Nem at anvende – skal blot tilsættes vand
 • Velegnet til næsten enhver mindre betongenstand
 • Til indendørs og udendørs brug
 • Sikker og holdbar
 • Støvreduceret

Du kan justere konsistensen ved at bruge mere vand. Posen opbevares tørt og kan holde sig ca. 24 måneder fra produktionsdatoen i uåbnet sæk.

Weber har lavet nogle videoer, hvor du kan se, hvad du blandt andet kan bruge Hobby concrete til:

 

Produktdetaljer:

 • Anbefalet vandindhold: 0,6-1,0 l/5 kg (12-20 %)
 • Blandevolumen: ca. 2,5 l/5 kg
 • Anvendelsestid: Ca. 1 time
 • Tilslag: Naturligt sand og kalksten 0-3 mm
 • Frostmodstand: Ja, velegnet til udendørs brug
 • Holdbarhed: Ca. 24 måneder efter produktionsdatoen (ved tør opbevaring i uåbnet emballage)
 • Emballage: 5 kg plasticpose

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af pulver. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P313 Søg lægehjælp. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Logo Weber

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 5 kg
Anvendelse Hobbybeton
Inde/ude Inde og ude

Dokumentation

Info & guides