Weber bakkemørtel 6,6% - 15 liter

Varenr.: 9018807

Weber bakkemørtel 6,6% - 15 liter

Varenr.: 9018807
  • Weber bakkemørtel 6,6% bruges som pudse- og fugemørtel
  • Kornstørrelse på 0-4 mm
  • Der er 15 liter i en pose
46.75

Varebeskrivelse

Weber bakkemørtel 6,6% som pudse- og fugemørtel

Weber bakkemørtel 6,6% anvendes som pudse- og fugemørtel og kan bruges både inde og ude. Bakkemørtel kaldes også muremørtel, og den bruges primært som muremørtel til vægge af teglsten. Den kan dog også anvendes til at pudse vægge. Afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger kan der iblandes varierende cementmængder. Produktet kan anvendes uden cementtilsætning til pudseopgaver indendørs i tørre og opvarmede lokaler.

Mørtlen blandes i tvangsblander, og der tilsættes vand og evt. cement til ønsket konsistens. Der blandes til homogen blanding opnås.

Produktdetaljer:

  • Kornstørrelse: 0-4 mm
  • Indhold: 15 liter
  • Antal poser pr. palle: 42 stk.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png

Fare

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs etiketten før brug. P280 Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

Logo Weber

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 15 liter
Anvendelse Fuge- og pudsemørtel
Farve Grå
Inde/ude Ude

Info & guides