WD40 specialist contact cleaner 400 ml

Varenr.: 9044567

40,00/stk 100,00 pr. ltr

Ikke-ledende kontaktrens, som trænger ind og renser kontakter og forbindelser på elektriske og elektroniske produkter.

Lagerstatus blev indlæst sidst: 17. nov 2018 kl. 7:22

Hurtigtvirkende ikke-ledende kontaktrens, som trænger ind og renser kontakter og forbindelser på elektriske og elektroniske produkter uden at efterlade rester af snavs og skidt. Aerosolen indeholder 400 ml og er forsynet med Smart Straw-rør, som sikrer nøjagtig påføring af midlet.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation    
H315  Forårsager hudirritation  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed    
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger    
H222 Yderst brandfarlig aerosol    
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning 

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten    
P102 Opbevares utilgængeligt for børn    
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ikd og andre antændelseskilder. Rygning forbudt    
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder   
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug    
P261 Undgå indånding af damp eller aerosoler    
P273 Undgå udledning til miljøet    
P280 Bær beskyttelseshandsker og øjne/ansigtsbeskyttelse
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/læge    
P405 Opbevares under lås    
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C    
P501 Indhold/beholder bortskaffes på sikret vis til bortskaffelse.
 

 

WD-40.jpg

Specifikationer

Type WD-40

Sammenlign produkter

Du kigger på

WD40 specialist contact cleaner 400 ml

Ikke-ledende kontaktrens, som trænger ind og renser kontakter og forbindelser på elektriske og elektroniske produkter.

40,00 /stk

Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
 • Type WD-40
 • Dæk
 • Inde i bilen
 • Tragt
 • Parkeringsskive
 • Arbejdslampe
 • Tragt
 • WD-40
 • Hjulkapsel
 • Bæltestrop
 • Bagagerem
 • Bagagerem
 • Sikkerhed
 • Donkraft
 • Tragt
 • Benzindunk
 • Hjulkapsel
 • Dugfjerner
 • Bilmåtte
 • Fladsikring
 • Adapter
 • Fladsikring
 • Startkabler
 • WD-40
 • Inde i bilen
 • WD-40
 • Dæk
 • Bagagerum
 • Dæk
 • Energistation
 • Motorcykellift
 • Donkraft
 • Benzindunk
 • Bagagerum
 • Hjulkapsel
 • Sikkerhed
 • Bilmåtte
 • Forrude
 • Bagagerum
 • Donkraft
 • Energistation
 • Adapter
 • Rampe
 • Isfjerner
 • Inde i bilen
 • Startkabler
 • Donkraft
 • Værkstedskran
 • Parkeringsskive
 • Motorcykellift
 • Trafikalarm
 • Donkraft
 • Energistation
 • Dugfjerner
 • Hjulkapsel
 • Benzindunk
 • WD-40