Protox Skimmel - 2,5L

Varenr.: 9048428

428,00/stk 171,20 pr. ltr
 • Protox Skimmel med 2,5 liter i beholderen
 • Effektiv forebyggelse af skimmelsvamp både inde og ude
 • Nem at anvende
Kan bestilles i butik – bemærk fragt kan tillægges
Lagerstatus blev indlæst sidst: 18. jan 2019 21:51

Forebyg skimmelsvamp med Protox Skimmel

Protox Skimmel er et effektivt middel til at holde overflader fri for angreb af skimmelsvampe, og det kan derfor bruges forebyggende fx på kuldebroer i boligen, fugtige bygningsmaterialer samt bygningsdele, der periodisk bliver våde. Typiske problemsteder er tagspær og tagfinér i tagrum med dårlig ventilation, kondens på tagfinér på grund af underafkøling, fugtige og uisolerede fundamenter i kældre.

Kan anvendes inde og ude

Protox Skimmel kan bruges både inde og ude. Indenfor anbefales det, at behandlingen foregår på mindre overflader, og midlet er velegnet på porøse overflader som fugtigt træ, gips, beton tapet og murværk. Ude kan det bruges til at forebygge og bekæmpe misfarvning på træ, træterrasse og fliser. Bruges det ude, skal der efterbehandles indenfor en måned, når emnet er tørt. Der kan bruges en pigmenteret og vandafvisende overfladebehandling.

Sådan anvender du Protox Skimmel

Det er nemt at anvende Protox Skimmel, der påføres ved at bruge en pensel eller sprøjtning. Er der allerede misfarvning eller skimmelsvamp på det sted, som du vil behandle, skal det desinficeres først, og her anbefales Protox Hysan®, som du også finder her hos jem & fix (varenr. 9048421, 9048424 og 9048426). Vær opmærksom på, at der kan komme en vis hindedannelse, som kan være svær at fjerne, hvis du anvender Protox Skimmel på ikke-sugende overflader som fx glas, plastik og glaserede fliser.

Produktdata

 • Fortynding: ProtoxSkimmel er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
 • Dækkeevne/forbrug: 4-6 m2/liter
 • Omrøring: Ja.
 • Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning
 • Anvendelsestemperatur: > 5°C
 • Tørretid: 8 timer v/20°C på sugende bund. På mindre sugende underlag og ved lavere temperaturer må påregnes længere tørretid
 • pH: ca. 9.
 • Lugt: Svagt acetoneagtig. Efter udtørring ingen lugt
 • Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe. Evt. optørret spild kan forsøges fjernet med grundrens, acetone mv
 • Opbevaring: Opbevares frostfrit
 • Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdato i uåbnet emballage
 • Bortskaffelse: Tom emballage afleveres til den kommunale affaldsordning
 • Sikkerhed: Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning

 


Vær opmærksom på:

H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H331 Giftig ved indånding.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.