Protox Insektspray 0,5 liter

Varenr.: 9048423

170,00/stk 340,00 pr. ltr
 • Protox Insekt til bekæmpelse og forebyggelse af insektangreb i træværk
 • Kan anvendes mod fx borebiller og husbukke i tagspær, taglægter og gulvbrædder samt gamle møbler
 • Må ikke bruges i træværk, der kommer i kontakt med fødevarer eller foderstoffer
Kan bestilles i butik – bemærk fragt kan tillægges
Lagerstatus blev indlæst sidst: 19. dec 2018 kl. 12:24

Protox Insekt mod insekter i træværk

Protox Insekt er et professionelt middel til forebyggelse og bekæmpelse af insektangreb i bygningers træværk. Det bruges mod træborende insekter som almindelige borebiller og husbukke. Protox Insekt kan anvendes i både nyt og gammelt træværk og bruges på tagspær, taglægter, facadebeklædninger, etagebjælker, gulvbrædder, og hvor der ellers er træ i bygningen. Det kan også bruges til bekæmpelse af borebiller i gamle møbler.

Protox Insekt kan bruges i alle former for bygninger - også bevaringsværdige som kirker, herregårde, slotte og bindingsværk.

Sådan anvender du Protox Insekt

Denne Protex Insekt er i sprayflaske og klar-til-brug. Inden du starter behandlingen, skal træværket rengøres omhyggeligt. Herefter sprøjtes midlet på til mætningspunktet. Det skal behandles 2-3 gange, så der i alt bliver brugt minimum 1/4-1/2 liter pr. kvm træoverflade.

Hvis du vil behandle et møbel, der er behandlet med bejdse, voks eller andet, så foretag en prøve et sted, der ikke er så synligt, for at se hvordan træet reagerer på behandlingen. Hvis det er behandlet med vandafvisende overflade som lak eller fernis, kan det være svært at få Protox Insekt ind i træet. Er der tale om ubehandlet træ, kan det få en mindre rejsning ved behandling, som du kan slibe efterfølgende, hvis det skal males.

OBS! Må ikke anvendes på træ, der kommer i kontakt med fødevarer eller foderstoffer.

Produktdata

 • Fortynding: Protox Insekt er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere
 • Forbrug/Nyt træ: 0,25 liter pr.m²
 • Forbrug/Ældre træ: 0,50 liter pr.m²
 • Omrøring: ikke nødvendig
 • Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dypning
 • Anvendelsestemperatur: >5°C
 • Tørretid: 8 timer v. 20°C
 • Kontrol: Behandlede overflader vil ved belysning med UV-lampe lyse blåligt. Effekten er tydeligst i mørke eller tusmørke og aftager med lyspåvirkning
 • Lugt: Svag
 • Rengøring: Vand og sæbe
 • Opbevaring: Opbevares frostfrit
 • Holdbarhed: Miminum 3 år fra produktionsdato
 • Bortskaffelse: Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald
 • Sikkerhed: Læs altid sikkerhedsdatablad og teknisk mærkeblad grundigt igennem inden brug
 • Miljø: Mal-kode 00-3. Klassificeret miljøfarlig overfor vandmiljø

Godkendelser

Protox Insekt er testet efter godkendte EN-standarder (EN 46-47, EN 49-1/2, EN 73) jf. DS (dansk standard/EN 599-1). Testene omfatter afprøvning af midlets evne til at tilintetgøre levende insektlarver i træet, trænge ind i træets overflade, modstå ældning mm. Protox Insekt er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (reg. nr. 542-3).

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)
Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280-øa)
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305/351/338)
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P310-a)
Undgå udledning til miljøet. (P273)
Indeholder permethrin. Kan udløse allergisk reaktion.  
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.