Pattex trælim 750 gram

Varenr.: 9028472

69,95/stk 93,26 pr. kg

Fugtbestandig. 750 g.

Lagerstatus blev indlæst sidst: 23. apr 2019 19:21

Trælim Klar-til-brug til alle træsorter inden- og udendørs 750 g.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.