FIX-IT cement 25 kg

Varenr.: 9019642

FIX-IT cement 25 kg

Varenr.: 9019642
  • FIX-IT cement produceret af Aalborg Portland
  • Til alle hobbyopgaver i beton og til almindeligt forekommende betonarbejde uden særlige krav
  • Styrkeklasse: 42,5
  • Indhold: 25 kg
54.95

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

FIX-IT cement 25 kg

FIX-IT cement er velegnet til alle hobbyopgaver i beton og til almindeligt forekommende betonarbejde uden særlige krav. FIX-IT er i styrkeklassen 42,5 og produceres af Aalborg Portland. Posen indeholder 25 kg. 

Antal poser pr. palle: 42 stk. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
Forårsager hudirritation. (H315) 
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318) 
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Undgå indånding af pulver. (P261) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. (P302 + P352) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. (P304 + P340 + P312) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

fix it Cement

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 25 kg
Anvendelse Basis cement
Inde/ude Inde og ude

Info & guides