Cempexo Støbebeton 15 kg

Varenr.: 9049682

Cempexo Støbebeton 15 kg

Varenr.: 9049682
 • Cempexo Støbebeton fra SG Weber bruges til forskellige støbeopgaver
 • Velegnet til støbning af betongulve og små fundamenter samt til faststøbning af stolper og stolpebeslag
 • Der er 15 kg i sækken
69.00

Varebeskrivelse

Cempexo Støbebeton til forskellige støbeopgaver

Cempexo Støbebeton fra SG Weber anvendes til støbning af betongulve og små fundamenter samt til faststøbning af stolpebeslag og stolper af træ, beton og jern. Du kan også anvende støbebeton til reparationsarbejde på betonunderlag i øvrigt. Det er en tørmørtel, der blot skal tilsættes vand før brug.

Der er 15 kg i sækken.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 15 kg sæk
 • Korn: 0-4 mm
 • Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 2 kg/m² pr. mm lagtykkelse
 • Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter
 • Vandtilsætning: ca. 3,5 liter pr. 15 kg
 • Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato
 • Antal poser pr. palle: 72 stk.
 • Hærdning: 28 døgn ved 20 grader og fugtighed på 50-60%

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs og følg alle instrukser. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P321 Særlig behandling (se på denne etiket). P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp. EUH208 Indeholder Portland Cement, Flue dust, portland cement. Kan udløse allergisk reaktion.

Logo Weber

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 15 kg
Inde/ude Inde og ude
Anvendelse Støbebeton

Dokumentation

Info & guides