Cempexo Støbebeton 15 kg

Varenr.: 9049682

59,95/stk 4,00 pr. kg
 • Cempexo Støbebeton fra SG Weber bruges til forskellige støbeopgaver
 • Velegnet til støbning af betongulve og små fundamenter samt til faststøbning af stolper og stolpebeslag
 • Der er 15 kg i sækken

Cempexo Støbebeton til forskellige støbeopgaver

Cempexo Støbebeton fra SG Weber anvendes til støbning af betongulve og små fundamenter samt til faststøbning af stolpebeslag og stolper af træ, beton og jern. Du kan også anvende støbebeton til reparationsarbejde på betonunderlag i øvrigt. Det er en tørmørtel, der blot skal tilsættes vand før brug.

Der er 15 kg i sækken.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 15 kg sæk
 • Korn: 0-4 mm
 • Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 2 kg/m² pr. mm lagtykkelse
 • Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter
 • Vandtilsætning: ca. 3,5 liter pr. 15 kg 
 • Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato
 • Antal poser pr. palle: 72 stk.
 • Hærdning: 28 døgn ved 20 grader og fugtighed på 50-60%

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs etiketten før brug.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P321 Særlig behandling (se på denne etiket).
P405 Opbevares under lås.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/
internationale forskrifter.

Specifikationer

Indhold kg 15 kg
Inde/ude Inde og ude
Anvendelse Støbebeton