Cempexo opmuringsmørtel 15 kg

Varenr.: 9055774

Cempexo opmuringsmørtel 15 kg

Varenr.: 9055774
  • Færdigblandet tørmørtel til indendørs og udendørs opmuring af murværk, hvor der ikke stilles specielle krav til murværkets styrke
  • Mørtlen er godkendt til opmuring af bærende murværk
  • Anvendes til mursten og Lecablokke samt til udkast, grov pudsning og fugning
  • Det er en klar-til-brug tørmørtel, hvor der kun skal tilsættes vand før brug
  • Der er 15 kg i en sæk
59.00

Varebeskrivelse

Opmuringsmørtel 15 kg

Færdigblandet tørmørtel til indendørs og udendørs opmuring af alment murværk, hvor der ikke stilles specielle krav til murværkets styrke. Mørtlen er godkendt til opmuring af bærende murværk.

Opmuringsmørtlen kan anvendes til almindelige mursten og Lecablokke samt til udkast, grov pudsning og fugning, hvor du gerne vil have en grovkornet fuge.

Mørtlen er klar til brug og der skal kun tilsættes vand. Opmuringsforbrug er 1,1 kg pr. mursten.

Opmuringsmørtlen kan anvendes både ude og inde og der er 15 kg i en sæk.

Bemærk! Holdbarhed er 12 måneder fra produktionsdato.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H315 Forårsager hudirritation. 
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs og følg alle instrukser. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/ 
høreværn. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P362 Alt tilsmudset tøj tages af. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter. EUH208 Indeholder Portland Cement, Flue dust, portland cement. Kan udløse allergisk reaktion.

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 15 kg
Inde/ude Inde og ude
Anvendelse Opmuringsmørtel

Dokumentation

Info & guides