Cempexo Beton- og sokkelpuds 15 kg

Varenr.: 9049680

Cempexo Beton- og sokkelpuds 15 kg

Varenr.: 9049680
 • Cempexo Beton- og sokkelpuds bruges til pudse- og reparationsopgaver, hvor der stilles særlige krav til pudslagets robusthed
 • Den kan anvendes til fx sokler, kældervægge, trapper og gulve
 • Det er en tørbeton, hvor der kun skal tilsættes vand før brug
 • Kan bruges både inde og ude
 • Indeholder 15 kg
69.00

Varebeskrivelse

Cempexo Beton- og sokkelpuds til pudsning af sokler

Cempexo Beton- og sokkelpuds fra SG Weber anvendes til pudseopgaver, hvor der stilles særlige krav til pudslagets robusthed. Kan bruges til fx sokler, kældervægge, trapper og gulve samt til reparationsopgaver. Det er en tørmørtel, hvor der kun skal tilsættes vand inden brug.

Underlaget skal være rent, sundt, modstandsdygtigt og afrenset for belægninger som fx plastik- og akrylmaling, inden du bruger Cempexo Beton- og sokkelpuds. Bank svag og løstsiddende puds væk med hammer og mejsel, børst løse partikler af og forvand med rent vand. Gammel og stærkt sugende beton skal forvandes grundigt dagen før. 

Cempexo Beton- og sokkelpuds kan bruges både inde og ude.

Der er 15 kg i sækken.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 15 kg sæk
 • Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 2 kg/m² pr. mm lagtykkelse
 • Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter
 • Vandtilsætning: ca. 2,1 liter pr. 15 kg
 • Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato
 • Korn: 0-2 mm
 • Opbevaring: Tør opbevaring i uåbnet emballage. Tåler frost
 • Antal poser pr. palle: 72 stk.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H315 Forårsager hudirritation. 
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs og følg alle instrukser. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P321 Særlig behandling (se på denne etiket). P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Logo Weber

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 15 kg
Anvendelse Beton- og sokkelpuds
Inde/ude Inde og ude

Dokumentation

Info & guides