Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Cement FIX-IT

Varenr.: 9019642

39,95/stk 1,60 pr. kg
  • 25 kg

Aalborg Portland cement FIX-IT 25 kg

Til alle hobbyopgaver.

Antal poser pr. palle: 42 stk.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Undgå indånding af pulver. (P261) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. (P302 + P352) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. (P304 + P340 + P312) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Specifikationer

Indhold kg 25 kg
Anvendelse Basis cement
Inde/ude Inde og ude