Aalborg Portland cement Basis 25 kg

Varenr.: 9814769

Aalborg Portland cement Basis 25 kg

Varenr.: 9814769
  • Basis cement fra Aalborg Portland
  • Til alle slags betonopgaver
  • Styrkeklasse: 52,5
  • Indhold: 25 kg
71.75

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Aalborg Portland 25 kg basis cement

Basis cement fra Aalborg Portland i styrkeklassen 52,5. Til alle slags betonopgaver. Indhold: 25 kg. 

Antal poser pr. palle: 42 stk.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager hudirritation. (H315) 
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318) 
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) 
Undgå indånding af pulver. (P261) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. (P302 + P352) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. (P304 + P340 + P312) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310)

Aalborg Portland logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 25 kg
Anvendelse Basis cement
Inde/ude Inde og ude

Info & guides