Hammerite metalmaling hvid hammereffekt 250 ml

Varenr.: 9012257

Hammerite metalmaling hvid hammereffekt 250 ml

Varenr.: 9012257
 • Hammerite metalmaling giver dig rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én
 • Kan bruges både inde og ude og på nyt og gammelt metal, ligesom du kan male direkte på rust med malingen
 • Giver op til 8 års holdbar beskyttelse af metal
 • Overfladen bliver stærk og holdbar, og den er vandafvisende
 • Denne er hvid og med hammereffekt, og den indeholder 250 ml
99.50

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Hammerite metalmaling hvid hammereffekt 250 ml

Hammerite metalmaling er en rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én. Du behøver derfor ikke male med andet end Hammerite, når du skal male metal. Metalmalingen kan bruges på både nyt og gammelt metal, og det kan males direkte på rust. Det giver en stærk og holdbar overflade, som forsegles mod fugt og snavs. På Hammerite metalmaling er der op til 8 års holdbar beskyttelse af metal.

Hammerite metalmaling kan bruges både ude og inde, og du kan male fx låger, stakit, nedløbsrør og tagrender, lamper, havemøbler, garageporten og meget mere. Denne udgave er hvid med hammereffekt, og den indeholder 250 ml.

Produktdetaljer:

 • Farve: Hvid
 • Finish: Hammereffekt
 • Holdbarhed: 8 år
 • Indhold: 250 ml
 • Overmalbar efter: 4 timer
 • Rækkeevne: 10 m² pr. liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.pnghttps://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel
H226 - Brandfarlig væske og damp.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273 - Undgå udledning til miljøet. P261 - Undgå indånding af dampe. P304 + P312 - VED INDÅNDING: Kontakt GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag. P405 - Opbevares under lås. P403 + P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P403 + P235 - Opbevares køligt. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald.
Farlige indholdsstoffer: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Hammerite

Specifikationer

Type Værdi
Indhold liter 0,25 liter
Rækkeevne 10 m² pr. liter
Tørretid 4 timer
Mærke Hammerite
Farve Hvid
Type Metalmaling
Olie-/vandbaseret Oliebaseret

Dokumentation

Info & guides