Hammerite metalmaling hvid hammereffekt 250 ml

Varenr.: 9012257

87,75/stk 351,00 pr. ltr
 • Hammerite metalmaling giver dig rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én
 • Kan bruges både inde og ude og på nyt og gammelt metal, ligesom du kan male direkte på rust med malingen
 • Giver op til 8 års holdbar beskyttelse af metal
 • Overfladen bliver stærk og holdbar, og den er vandafvisende
 • Denne er hvid og med hammereffekt, og den indeholder 250 ml

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Hammerite metalmaling hvid hammereffekt 250 ml

87,75 /stk.

351,00/ltr

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk.

Hammerite metalmaling hvid hammereffekt 250 ml

87,75 /stk.

351,00/ltr

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk.

2 Varer valgt

Samlet pris:

126,75 kr.

Hammerite metalmaling hvid hammereffekt 250 ml

Hammerite metalmaling er en rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én. Du behøver derfor ikke male med andet end Hammerite, når du skal male metal. Metalmalingen kan bruges på både nyt og gammelt metal, og det kan males direkte på rust. Det giver en stærk og holdbar overflade, som forsegles mod fugt og snavs. På Hammerite metalmaling er der op til 8 års holdbar beskyttelse af metal.

Hammerite metalmaling kan bruges både ude og inde, og du kan male fx låger, stakit, nedløbsrør og tagrender, lamper, havemøbler, garageporten og meget mere. Denne udgave er hvid med hammereffekt, og den indeholder 250 ml.

Produktdetaljer:

 • Farve: Hvid
 • Finish: Hammereffekt
 • Holdbarhed: 8 år
 • Indhold: 250 ml
 • Overmalbar efter: 4 timer
 • Rækkeevne: 10 m² pr. liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel
H226 - Brandfarlig væske og damp.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 - Hold beholderen tæt lukket. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P235 - Opbevares køligt. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. Indeholder butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

hammerite.jpg

Specifikationer

Indhold liter 0,25 liter
Rækkeevne 10 m² pr. liter
Tørretid 4 timer
Farve Hammereffekt hvid
Mærke Hammerite
Type Metalmaling
Olie-/vandbaseret Oliebaseret