Phønix tagasfalt 5 liter

Varenr.: 9010321

Phønix tagasfalt 5 liter

Varenr.: 9010321
  • Tagasfalt fra Phønix Tag Materialer til vedligehold af tagpaptage
  • Til vedligeholdelse af tagpaptag med efterfølgende strøning af skifersten
  • Spanden indeholder 5 liter
249.00

Varebeskrivelse

Phønix tagasfalt 5 liter

Tagasfalt fra Phønix Tag Materialer er velegnet til vedligeholdelse af tagpaptage. Tagasfalt anvendes på tagpaptage med efterfølgende strøning af skifergranulat. Det kan desuden også anvendes til fugtisolering af beton og murværk samt til rustbeskyttelse.

Brugsvejledning:

Tagasfalt skal påføres et grundet, tørt og rengjort underlag med en flad, stiv kost/pensel eller med en tandspartel. Produktet skal røres op inden brug.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. (P210) Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271) Bær beskyttelseshandsker. (P280) Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler på kommunal modtagestation. (P501) Supplerende oplysninger: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)

Indeholder: Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater.

Phønix tag logo nyt aug14

Specifikationer

Type Værdi
Indhold liter 5 liter
Type Phønix asfalt

Info & guides