Phønix tagasfalt 5 liter

Varenr.: 9010321

Phønix tagasfalt 5 liter

Varenr.: 9010321
  • Tagasfalt fra Phønix Tag Materialer til vedligehold af tagpaptage
  • Til vedligeholdelse af tagpaptag med efterfølgende strøning af skifersten
  • Spanden indeholder 5 liter
249.00

Varebeskrivelse

Phønix tagasfalt 5 liter

Tagasfalt fra Phønix Tag Materialer er velegnet til vedligeholdelse af tagpaptage. Tagasfalt anvendes på tagpaptage med efterfølgende strøning af skifergranulat. Det kan desuden også anvendes til fugtisolering af beton og murværk samt til rustbeskyttelse.

Brugsvejledning:

Tagasfalt skal påføres et grundet, tørt og rengjort underlag med en flad, stiv kost/pensel eller med en tandspartel. Produktet skal røres op inden brug.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H226 Brandfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. P271 Rygning forbudt. P280 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P501 Bær beskyttelseshandsker.

EUH066 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Phønix tag logo nyt aug14

Specifikationer

Type Værdi
Indhold liter 5 liter
Type Phønix asfalt

Info & guides