Phønix bygningsasfalt 5 liter

Varenr.: 9358239

Phønix bygningsasfalt 5 liter

Varenr.: 9358239
  • Bygningsasfalt fra Phønix Tag Materialer til beskyttelse af beton
  • Kan bruges til fugtisolering og vedligeholdelse af sokler, murværk og beton, samt til rustbeskyttelse af jerndele
  • Spanden indeholder 5 liter
219.00

Varebeskrivelse

Phønix bygningsasfalt 5 liter

Bygningsasfalt fra Phønix Tag Materialer er velegnet til beskyttelse af beton. Bygningsasfalt kan anvendes til fugtisolering og vedligeholdelse af sokler, murværk og beton samt til rustbeskyttelse af jerndele.

Brugsvejledning:

Phønix bygningsasfalt påføres et tørt og rengjort underlag med en blød kost eller pensel, eller det kan påsprøjtes. Arbejdet skal udføres i tørt vejr, da våd bygningsasfalt kan skylles delvist bort af regnvand. Bør ikke udføres i direkte sollys.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226) 

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. (P210) Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271) Bær beskyttelseshandsker. (P280) Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler på kommunal modtagestation. (P501) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)

Indeholder: Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater.

Phønix tag logo nyt aug14

Specifikationer

Type Værdi
Indhold liter 5 liter
Type Phønix asfalt

Info & guides