Hammerite No. 1 Anti Rust Primer brun 750 ml

Varenr.: 9012269

147,00/stk 196,00 pr. ltr
  • Hammerite No. 1 Anti Rust Primer er en effektiv grundmaling, inden metallet behandles med metalmaling
  • Stopper rust og forhindrer, at ny rust dannes, og så er den selvudjævnende, som er en stor fordel på større områder med rust
  • Kan bruges både inde og ude på fx havemøbler, døre, garageporte og jerntrapper
  • Den er brun og indeholder 750 ml

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Hammerite No. 1 Anti Rust Primer brun 750 ml

147,00 /stk.

196,00/ltr

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk.

Hammerite No. 1 Anti Rust Primer brun 750 ml

147,00 /stk.

196,00/ltr

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk.

2 Varer valgt

Samlet pris:

186,00 kr.

Hammerite No. 1 Anti Rust Primer 750 ml

Hammerite No. 1 Anti Rust Primer er en effektiv grundmaling, som giver det perfekte underlag for de fleste typer af metalmalinger. Grunderen indeholder zink, som skaber en god grundbehandling, og den stopper rust og forhindrer ny rust i at blive dannet. Den er selvudjævnende, og det kommer især til sin ret på større overflader, der er angrebet af rust. Hammerite No. 1 Anti Rust Primer kan påføres direkte på den rustne overflade, hvor løstsiddende rust og maling først er fjernet og metallet rengjort. Efter påføring og tørring slutbehandles med metalmaling.

Den kan anvendes på fx døre, garageporte, jerntrapper, ovne, radiatorer og havemøbler.

Primeren kan bruges både inde og ude, og den er brun. Indeholder 750 ml.

Produktdetaljer:

  • Farve: Brun
  • Indhold: 750 ml
  • Overmalbar efter: 4 timer
  • Rækkeevne: 10 m² pr. liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel
H226 - Brandfarlig væske og damp.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 - Hold beholderen tæt lukket. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P235 - Opbevares køligt. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald.
Farlige indholdsstoffer: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

hammerite.jpg

Specifikationer

Indhold liter 0,75 liter
Rækkeevne 10 m² pr. liter
Tørretid 4 timer
Farve Brun
Type Grundmaling til metal
Mærke Hammerite
Olie-/vandbaseret Oliebaseret