Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Hammerite metalmaling sølv glat effekt 250 ml

Varenr.: 9012265

71,75/stk 287,00 pr. ltr
 • Hammerite metalmaling kan bruges både inde og ude på nyt og gammelt metal
 • Du får rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én, og den kan males direkte på rust
 • Giver op til 8 års holdbar beskyttelse af metal
 • Med Hammerite metalmaling får metallet en stærk og holdbar overflade, som er vandafvisende
 • Denne udgave er sølv og med glat effekt, og den indeholder 250 ml

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Hammerite metalmaling sølv glat effekt 250 ml

71,75 /stk

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk

Hammerite metalmaling sølv glat effekt 250 ml

71,75 /stk

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

110,75 kr.

Hammerite metalmaling sølv glat effekt 250 ml

Hammerite metalmaling er en 3-i-1 løsning, hvor du får rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én maling. Hammerite metalmaling kan bruges på både nyt og gammelt metal, og det kan endda males direkte på rust. Metalmalingen er lavet på en speciel silikoneteknologi, som giver malingen et flot udseende og en ekstra stærk og holdbar overflade. Den forsegler overfladen mod fugt og snavs og giver 8 års holdbar beskyttelse af metal. Brug den på fx låger, stakit, garageport, cykel, nedløbsrør, tagrender, lamper og havemøbler.

Hammerite metalmaling kan bruges både inde og ude, og denne udgave er sølv og med glat effekt. Den indeholder 250 ml.

Produktdetaljer:

 • Farve: Sølv
 • Finish: Glat effekt
 • Holdbarhed: 8 år
 • Indhold: 250 ml
 • Overmalbar efter: 4 timer
 • Rækkeevne: 10 m² pr. liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel
H226 - Brandfarlig væske og damp.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273 - Undgå udledning til miljøet. P261 - Undgå indånding af dampe. P304 + P312 - VED INDÅNDING: Kontakt GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag. P405 - Opbevares under lås. P403 + P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P403 + P235 - Opbevares køligt. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. 
Farlige indholdsstoffer: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. 
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

hammerite.jpg

Specifikationer

Indhold liter 0,25 liter
Rækkeevne 10 m² pr. liter
Tørretid 4 timer
Mærke Hammerite
Type Metalmaling
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Farve Sølv