Weber stampet kalk - 15 liter

Varenr.: 9031704

Weber stampet kalk - 15 liter

Varenr.: 9031704
  • Weber stampet kalk til kalkning af tegl og pudsede underlag
  • Blandes med vand inden brug, og den er hvid
  • Der er 15 liter i spanden
149.00

Varebeskrivelse

Weber stampet kalk til kalkning af tegl og pudsede underlag

Weber stampet kalk anvendes typisk til kalkning af tegl og pudsede underlag. Hvor underlaget er pudset i cementrige mørtler, anbefales Cempexo i stedet. Den skal blandes med vand inden brug, og det vejledende blandingsforhold til kalkning er 1 del kalkdej til 5 dele rent vand. Der blandes grundigt med boremaskine påmonteret piskeris. Stampet kalk påføres helst med græskost. Normalt kræves 2-3 strygninger.

Der er 15 liter i spanden.

Produktdetaljer:

  • Farve: Hvid
  • Forbrug: 0,1 liter pr. m² lag (forvent 2-3 strygninger)
  • Blandingsforhold: 1 del kalkdej til 5 dele vand
  • Leveres i 15 kg spand - cirka 12 liter
  • Opbevaring: Tørt og i lukket emballage

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P321 Særlig behandling (se på denne etiket). P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P405 Opbevares under lås. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Logo Weber

Specifikationer

Type Værdi
Rækkeevne 10 m² pr. liter
Indhold 15 liter
Farve Hvid
Anvendelse Tegl og pudsede underlag
Mærke Weber

Dokumentation

Info & guides