Weber stampet kalk - 15 liter

Varenr.: 9031704

149,00/stk 9,93 pr. ltr
  • Weber stampet kalk til kalkning af tegl og pudsede underlag
  • Blandes med vand inden brug, og den er hvid
  • Der er 15 liter i spanden

Weber stampet kalk til kalkning af tegl og pudsede underlag

Weber stampet kalk anvendes typisk til kalkning af tegl og pudsede underlag. Hvor underlaget er pudset i cementrige mørtler, anbefales Cempexo i stedet. Den skal blandes med vand inden brug, og det vejledende blandingsforhold til kalkning er 1 del kalkdej til 5 dele rent vand. Der blandes grundigt med boremaskine påmonteret piskeris. Stampet kalk påføres helst med græskost. Normalt kræves 2-3 strygninger.

Der er 15 liter i spanden.

Produktdetaljer:

  • Farve: Hvid
  • Forbrug: 0,1 liter pr. m² lag (forvent 2-3 strygninger)
  • Blandingsforhold: 1 del kalkdej til 5 dele vand
  • Leveres i 15 kg spand - cirka 12 liter
  • Opbevaring: Tørt og i lukket emballage

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs etiketten før brug.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P321 Særlig behandling (se på denne etiket).
P405 Opbevares under lås.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/
internationale forskrifter.

Logo Weber.jpg

Specifikationer

Rækkeevne 10 m² pr. liter
Indhold 15 liter
Farve Hvid
Anvendelse Tegl og pudsede underlag
Mærke Weber