Trævask 2,5 liter - Træfix

Varenr.: 9058129

Trævask 2,5 liter - Træfix

Varenr.: 9058129
  • Træfix trævask er et effektivt grundrengøringsmiddel til rengøring af træværk 
  • Det kan bruges både inde og ude
  • I koncentreret form og skal fortyndes med vand inden brug
  • Påføres med børste, pensel eller vandkande med spredebom, skal virke i 5-10 minutter, hvorefter det skylles med rent vand - når det er tørt, kan der behandles med maling eller olie
  • Indeholder 2,5 liter
99.00

Varebeskrivelse

Træfix koncentreret trævask 2,5 liter

Træfix trævask er et effektivt grundrengøringsmiddel til rengøring af træværk. Det kan bruges både inde og ude, og det er i koncentreret form, som skal fortyndes inden brug. Fortyndes således:

  • Grov tilsmudsning: 1:25 med vand
  • Let tilsmudsning: 1:50 med vand

Indeholder 2,5 liter.

Sådan bruges trævask

Løstsiddende snavs fjernes først, og dernæst påføres trævask i rigelige mængder med enten børste, pensel eller vandkande med spredebom. Det skal virke 5-10 minutter, og herefter skylles med rent vand. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen. Når træet er tørt, kan det behandles med maling eller olie. 

Trævask kan bruges, når der min. +5°C. Redskaberne, der er brugt til påførsel, kan rengøres i vand. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 
P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P280, Bær øjenbeskyttelse. P305+P351+P338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310, Ring omgående til en GIFTLINJEN / læge. P501, Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Traefix_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2,5 liter
Anvendelse Træ
Mærke Træfix

Dokumentation

Info & guides