Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Træ- & metalmaling oliebaseret modehvid 0,75 l - Luxi

Varenr.: 9019427

129,00/stk 172,00 pr. ltr
 • Oliebaseret Luxi træ- & metalmaling bruges til færdigmaling af grundet træ og metal
 • Den giver en robust og vejrbestandig overflade og er særdeles velegnet til fyldig påføring
 • Med glans 45, som gør den slidstærk og let at rengøre, og giver en halvblank overflade
 • Denne udgave er modehvid
 • 0,75 liter i bøtten, som rækker til 10-12 m² pr. liter
 • Denne Luxi træ- & metalmaling er produceret af Flügger Denmark A/S

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Træ- & metalmaling oliebaseret modehvid 0,75 l - Luxi

129,00 /stk

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk

Træ- & metalmaling oliebaseret modehvid 0,75 l - Luxi

129,00 /stk

Afdækningsfolie med tape 55 cm x 33 meter

39,00 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

168,00 kr.

Oliebaseret Luxi træ- & metalmaling i modehvid

Denne Luxi træ- & metalmaling er oliebaseret, og den giver en robust og vejrbestandig overflade. Den er særdeles velegnet til fyldig påføring. Det er en alkyd-maling, som gulner med tiden, især de steder hvor overfladen ikke udsættes for lys. Du kan bruge den både inde og ude til færdigmaling af grundet træ og metal. Indendørs er den velegnet som mellem- og færdigstrygning på døre, karme, lister, vinduer, møbler mm.

Den er med glans 45, som gør den ekstra slidstærk og let at rengøre. Overfladen bliver halvblank, og denne udgave er modehvid. Der er 0,75 liter i bøtten, som rækker til 10-12 m² pr. liter. Malingen påføres med pensel, korhåret malerulle, malepude eller sprøjte. Luxi træ- & metalmaling er produceret af Flügger Denmark A/S.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 0,75 liter
 • Farve: Modehvid
 • Glans: 45, halvblank
 • Tørstof:  Vægt 67%
 • Påføringstemperatur: Min. +10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%
 • Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter pr. behandling
 • Fortynding: Skal ikke fortyndes
 • Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin
 • Opbevaring: Køligt, men frostfrit

Tørretid ved 23°C, 60% RF: 

 • Støvtør: 6 timer
 • Genbehandlingstør: 24 timer

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel
Brandfarlig væske og damp. (H226) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Undgå indånding af damp. (P261). Undgå udledning til miljøet. (P273). Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. (P280). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). Indeholder 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on/2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1)). Kan udløse allergisk reaktion. (EUH208). Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. (EUH211). Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066) 
Andre farer: Klude med produktet kan selvantænde. Mættes med vand eller destrueres. Produktet indeholder teratogene stoffer, som kan give varige skader på afkommet hos mennesker. Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer. 

LUXI.jpg

Specifikationer

Indhold liter 0,75 liter
Rækkeevne 10-12 m² pr. liter
Tørretid 24 timer
Mærke Luxi
Farve Modehvid
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Type Træ- og metalmaling