Spraymaling hvid mat - Stabile

Varenr.: 9052033

Spraymaling hvid mat - Stabile

Varenr.: 9052033
  • Spraymaling fra Stabile til brug på træ og metal
  • Denne udgave er i mat hvid, og den sprayes på en afstand på 20-30 cm
  • Indeholder 400 ml, som rækker til 1-2 m²
  • Spraymaling er nemt og hurtigt at bruge, især på store flader og steder hvor det er svært at komme til
39.00

Varebeskrivelse

Spraymaling i mat hvid fra Stabile

Spraymalingen fra Stabile kan bruges til træ og metal. Denne udgave er i mat hvid, og der er 400 ml i dåsen. Med spraymaling kan du nemt male store overflade og få et ensartet resultat på steder, hvor det er svært at komme til. Husk at dække godt af inden du begynder at spraye, for at undgå der kommer maling på uønskede steder. Du finder hele vores udvalg af afdækning her.

Inden brug rystes spraymalingen cirka 1 minut samt undervejs, så kuglen kan bevæge sig frit. Det er tydeligt at høre, når den gør det. Sprayafstanden er 20-30 cm, og en dåse rækker til 1-2 m². Den kan bruges både ude og inde.

Er det ikke den rigtige farve, så finder du hele vores udvalg af spraymaling her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare 
Yderst brandfarlig aerosol. (H222) 
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335) 
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 
Indeholder: Acetone, Xylen, 2,6-Dimethylheptan-4-on
Andre farer: Produktet indeholder stoffer, som anses for, eller er bevist, kræftfremkaldende. Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer. 
Produktet indeholder lavtkogende væsker, der adsorberer dårligt på kulfiltre. Såfremt der anvendes åndedrætsværn, skal dette være luftforsynet. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066) 
Produktet indeholder stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljølovgivning m.h.t. kræft risiko. Arbejdsgiveren bør forsyne produktet med kræftmærkaten angivet i sektion 16. MAL kode, Kodenummer (1993): 3-1.
 

stabile

Specifikationer

Type Værdi
Rækkeevne pr. dåse 1-2 m²
Indhold 400 ml
Tørretid 60 min.
Farve Hvid
Glans Mat
Mærke Stabile
Anvendelse Træ og metal

Info & guides