Radiatorspray hvid blank - Luxi

Varenr.: 9051955

Radiatorspray hvid blank - Luxi

Varenr.: 9051955
  • Radiatorspraymaling bruges til at male radiatorer og varmerør
  • Denne er i hvid blank og indeholder 400 ml, som rækker til 1-2 m²
  • Husk at slukke radiatoren inden du spraymaler den
  • Giver et ensartet resultat og er nem at bruge også på de mange kroge, der er svære at komme til
  • Sprayafstanden er på 20-30 cm, og den kan bruges inde og ude
68.00

Varebeskrivelse

Radiatorspraymaling i hvid blank fra Luxi

Radiatorspraymaling bruges til at male radiatorer og varmerør både første gang og til senere reparation af malingen. Denne udgave er i hvid blank (RAL 9010), og den indeholder 400 ml. Det rækker til 1-2 m². Med en spraymaling er det nemmere at få et ensartet resultat, især på en radiator, hvor der kan være mange kroge og steder, der er svære at komme til. Det er vigtigt at afdække området godt, inden du spraymaler, så der ikke kommer maling på uønskede steder. Du finder vores udvalg af afdækning her. Spraymalingen kan bruges inde og ude.

Sluk radiatoren inden du behandler den og sørg for, at overfladen er tør og fri for fedt. Spraymalingen skal rystes kraftigt i ca. 1 minut inden brug, og den skal også rystes undervejs. Kuglen skal kunne bevæge sig frit i dåsen, og det er tydeligt at høre, når den gør det. Sprayafstanden er 20-30 cm, og der skal sprayes på i tynde lag for at give det bedste resultat. Spraymalingen er oliebaseret.

Er det ikke den rette spraymaling, så finder du hele vores udvalg af spraymaling her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Ved utilstrækkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes. 
EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

LUXI

Specifikationer

Type Værdi
Rækkeevne pr. dåse 1-2 m²
Indhold 400 ml
Tørretid 60 min.
Glans Blank
Farve Hvid
Mærke Luxi
Anvendelse Radiator og varmerør

Dokumentation

Info & guides