Presto polyester spartel 2 kg

Varenr.: 9031671

Presto polyester spartel 2 kg

Varenr.: 9031671
  • Presto polyester spartel bruges til at reparere og lime de fleste materialer fx træ, keramik og glasfiber
  • Påføres med almindelig spartel
  • 2-komponent spartelmasse med hærder i en tube i låget
  • 2 kg i beholderen
78.00

Varebeskrivelse

Presto polyester spartel til reparation og limning

Presto polyester spartel anvendes til at reparere og lime de fleste materialer som fx træ, plast, keramik, jern, stål og glasfiber. Det påføres med en almindelig spartel, og det kan slibes og overmales efter ca. 30 minutter.

Det er en 2-komponent spartelmasse, og der er hærder i tuben i låget. Du får 2 kg i bøtten.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

  

Fare
H226 Brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H372 Beskadiger høreorganer ved længere eller gentagen eksponering.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P260 Indånd ikke damp. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse. P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler. P314 Søg lægehjælp ved ubehag. P405 Opbevares under lås. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. 

 

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2 kg
Mærke Presto
Anvendelse Reparation og limning

Dokumentation

Info & guides