Polyfilla pletforsegler isoleringsspray 500 ml

Varenr.: 9024606

Polyfilla pletforsegler isoleringsspray 500 ml

Varenr.: 9024606
  • Polyfilla pletforsegler kan bruges til næsten alle typer af pletter og skjolder på væg og loft
  • Isolerer og blokerer pletten, så risikoen for gennemslag minimeres
  • Pletforsegleren kan bruges på de fleste overflader fx puds, beton, cement, mursten og træ
  • Til indendørs brug og nem at påføre, og den skal tørre ca. 2-3 timer, inden der malebehandles
  • Indeholder 500 ml
79.00

Varebeskrivelse

Polyfilla pletforsegler spraydåse 500 ml

Polyfilla pletforsegler bruges til hurtig og effektiv blokering (isolering) af næsten alle typer pletter og skjolder på væg og loft. Det kan være pletter som fx fugt, nikotin, fedt, rust, tjære eller lignende, som efterfølgende skal malebehandles. Med pletforsegleren minimeres risikoen for gennemslag fra pletterne, når der er malet. Den er velegnet til de fleste overflader indendørs fx puds, beton, cement, mursten og træ.

Den er i spraydåse, som gør det nemt og hurtigt at påføre, og den skal tørre i ca. 2-3 timer, inden der males.

Indeholder 500 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

Yderst brandfarlig aerosol (H222). 

Forårsager hudirritation (H315). 

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336). 

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412). 

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H229). 

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Bær beskyttelseshandsker (P280). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug (P251). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes (P304 + P340). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Beskyttes mod sollys (P410). Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F (P412). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).  

Polyfilla_Logo

Specifikationer

Type Værdi
Tørretid 2-3 timer
Dækkeevne m2 pr. liter 3,2 m²
Indhold 500 ml
Farve Hvid
Anvendelse Mod gennemslag
Mærke Polyfilla

Dokumentation

Info & guides