Polyfilla husrep udendørs 2,5 kg.

Varenr.: 9024593

149,95/stk 59,98 pr. kg

Til udendørs brug

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 9. jul 2020 0:17

En cementbaseret filler, der er velegnet på gips, mursten, sten og andre murflader. Til reparation af store huller og afskallet mur samt pudsning af store flader. Fylder op til 10 cm dybe huller på en gang uden at synke. Har en stærk vedhæftning og er vejrbestandig. 2,5 kg giver 3,5 liter spartelmasse.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Farlig

Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Forårsager hudirritation (H315). Kan forårsage irritation af luftvejene H335). 

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Bær beskyttelseshandsker. Bær øjen- eller ansigtsbeskyttelse (P280). Undgå indånding af støv (P261).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes (P304 + P340). VED KONTAKT MED ØJNENE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge (P305 + P310). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Opbevares under lås (P405). Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501).