Polyfilla husrep udendørs 2,5 kg

Varenr.: 9024593

Polyfilla husrep udendørs 2,5 kg

Varenr.: 9024593
  • Polyfilla husrep udendørs anvendes til reparation af store og små huller, afskallet mur, hjørner og til pudsning af store flader udendørs
  • Den kan bruges til huller op til 10 cm uden at synke
  • Det er en cementbaseret pulver-spartelmasse, der opblandes med vand
  • Hæfter godt på sten, træ, beton og polystyren, og den er vandfast og vejrbestandig
  • Den er grå og indeholder 2,5 kg
158.00

Varebeskrivelse

Polyfilla husrep udendørs på 2,5 kg

Polyfilla husrep udendørs anvendes til reparation af store og små huller, afskallet mur og til pudsning af store flader. Den kan bruges til huller på op til 10 cm uden at synke. Den kan også bruges til at reparere hjørner og til tætning af sprækker og rørgennemføringer, og den anvendes, som navnet antyder, udendørs. 

Det er en cementbaseret pulver-spartelmasse, der blandes op med vand. Den hæfter godt på sten, puds og stuk, træ, beton, gipsplader og polystyren. Den er vandfast og vejrbestandig, og den kan overmales, når den er tør.

Polyfilla husrep udendørs er grå og indeholder 2,5 kg.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare
H315 - Forårsager hudirritation.
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P280 - Bær beskyttelseshandsker. Bær øjen- eller ansigtsbeskyttelse P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P261 - Undgå indånding af støv. P264 - Vask hænderne grundigt efter brug. P304 + P312 - VED INDÅNDING: Kontakt GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af
ubehag. P362 + P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P305 + P351 + P338 + P310 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P405 - Opbevares under lås. P403 + P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald.

Polyfilla_Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2,5 kg
Farve Grå
Mærke Polyfilla
Anvendelse Udendørs

Dokumentation

Info & guides