Plastic Padding superspartel 460 ml

Varenr.: 9357423

Plastic Padding superspartel 460 ml

Varenr.: 9357423
  • Plastic Padding superspartel er en allround spartelmasse, der kan bruges i hele hjemmet
  • Anvendes til sprækker og ujævnheder i fx træ, masonit og beton
  • Det er en 2-komponent spartelmasse, og den indeholder 460 ml spartelmasse og 25 gram hærder
127.00

Varebeskrivelse

Plastic Padding superspartel 460 ml

Plastic Padding superspartel er en allround spartelmasse til hjemmet. Den kan bruges til at udfylde sprækker og ujævnheder i træ, masonit, fiberplader og beton. Den kan anvendes til reparation ved døre, vinduer og andre steder med huller, og den kan også bruges på vibrerende flader.

Den hærder på ca. 8 minutter og kan efterfølgende slibes. 

Det er en 2-komponent spartelmasse, som består af 460 ml spartelmasse + 25 gram hærder. 


 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

 

Fare
H226 Brandfarlig væske og damp.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation i luftvejene
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P260 Indånd ikke spray. P280 Bær ansigtsskærm/beskyttelseshandsker. P501 Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Plasticpadding_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 560 ml
Anvendelse Hele hjemmet
Mærke Plastic Padding

Dokumentation

Info & guides