Plastic Padding kemisk træ 460 ml

Varenr.: 9018426

Plastic Padding kemisk træ 460 ml

Varenr.: 9018426
  • Plastic Padding kemisk træ er en 2-komponent specialspartel til reparation af træ
  • Den er træfarvet og kan anvendes til mange forskellige træsorter
  • Let at skære, forme og slibe og kan bruges inde og ude
  • Hærder på 10 minutter, og den krymper og revner ikke
  • Indeholder 460 ml + 15 gram hærder
169.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Plastic Padding kemisk træ 460 ml

Plastic Padding kemisk træ er en 2-komponent specialspartel til reparation af træ. Hærderen ligger i låget. Den er let at skære, forme og slibe, og den kan anvendes både inde og ude. Den hverken krymper eller revner, og den hærder på 10 minutter.

Spartelmassen er træfarvet og kan anvendes på flere forskellige træsorter. Indeholder 460 ml + 15 gram hærder. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket: 

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png
https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Advarsel

H242 Brandfare ved opvarmning.  
H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P234 Opbevares kun i den originale beholder. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P391 Udslip opsamles. P403 Opbevares på et godt ventileret sted. P411 <50 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 50 °C. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til et anerkendt affaldsdepot. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 

 

Plasticpadding_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 460 ml
Mærke Plastic Padding
Anvendelse Træ
Farve Træ

Dokumentation

Info & guides