Plastic Padding glasfiber spartel 460 ml

Varenr.: 9611014

Plastic Padding glasfiber spartel 460 ml

Varenr.: 9611014
  • Plastic Padding er en spartelmasse til glasfiber, hård plast, træ og metal
  • Kan bruges til fx sprækker i plastbåde og til reparation af rusthuller på biler
  • Den indeholder glasfiber, som giver den øget styrke, og den er let at påføre og forme
  • Indeholder 460 ml + 15 gram hæder (som ligger i låget)
198.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Plastic Padding glasfiber spartel 460 ml

Plastic Padding er en 2-komponent spartelmasse til glasfiber. Den bruges til reparationer af utætheder som huller og sprækker i plader, glasfibermaterialer, hård plast og lignende. Kan anvendes til metal, hård plast, glasfiber og træ. Konkrete opgaver, hvor den kan bruges er fx til sprækker i plastbåde, campingvognens plastkarosseri og til reparation og tætning af rusthuller på biler.

Den indeholder glasfiber, som giver den øget styrke, og den er let at forme og påføre. 

Indeholder 460 ml + 15 gram hærder (som ligger i låget).

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
H226 Brandfarlig væske og damp. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn. 
H372 ear Forårsager skader på auditive system ved længerevarende eller gentageneksponering. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P260 vapour Indånd ikke damp. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til et anerkendt affaldsdepot.

Plasticpadding_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 460 ml
Anvendelse Glasfiber
Mærke Plastic Padding

Dokumentation

Info & guides