Loctite Power Epoxy Universal

Varenr.: 9028461

Loctite Power Epoxy Universal

Varenr.: 9028461
  • Loctite Power Epoxy Universal er en kraftig og stærk epoxylim, som kan bruges på de fleste overflader som fx træ, metal og sten
  • Det er en tokomponent lim, som derfor består af 2 komponenter, som skal blandes, inden limen påføres
  • Limen har en dobbeltsprøjte, som gør det nemt at dosere de 2 komponenter i lige mængder
  • Limen hærder efter 5 minutter og opnår fuld styrke efter 24 timer (op til 240 kg/cm²), og den bliver gennemsigtig
  • Indeholder 25 ml
84.50

Varebeskrivelse

Loctite Power Epoxy Universal 25 ml sprøjte

Loctite Power Epoxy er en kraftig og stærk epoxylim, som kan bruges på mange forskellige overflader fx træ, metal, sten keramik og plast. Den har en dobbeltsprøjte, som gør det nemt at anvende limen. Epoxylimen er nemlig en tokomponent lim, som består af 2 komponenter, der blandes, og derefter påføres limen. Dobbeltsprøjten gør det nemt at klemme komponenterne ud i lige mængder.

Den er modstandsdygtig overfor vand, vejr og opløsningsmidler, og den har en styrke på op til 240 kg/cm². Limen hærder efter 5 minutter og opnår fuld styrke efter 24 timer. Limen bliver gennemsigtig, når den tørrer op.

Indeholder 25 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 25 ml
Type Epoxylim
Mærke Loctite
Anvendelse Universal

Dokumentation