Hammerite Ultima metalmaling sort 750 ml

Varenr.: 9061884

Hammerite Ultima metalmaling sort 750 ml

Varenr.: 9061884
 • Hammerite Ultima er en ny generation af metalmaling med unikke fordele
 • Ultima smooth er vandbaseret og mister ikke farvepigment i sollys
 • Brug Hammerite Ultima til alle slags metaller, fx aluminium, zink og galvaniserede overflader samt til rustne overflader
 • Hurtigttørrende med Colour Lock-teknologi
 • Giver 12 års beskyttelse
 • Den er sort og indeholder 750 ml 
288.00

Varebeskrivelse

Hammerite Ultima sort metalmaling 750 ml

Hammerite Ultima er en ny generation af metalmaling, der gør det endnu nemmere at passe godt på metaldele, såsom gelændre, redskaber og havemøbler. Hammerite Ultima metalmaling er vandbaseret, hurtigttørrende og med Colour Lock-teknologi, der gør farven og glansen langtidsholdbar og modstandsdygtig overfor UV-påvirkningen i sollys. Ultima giver hele 12 års beskyttelse, og den kan bruges til alle slags metaller, fx aluminium, zink og galvaniserede overflader. Malingen kan fx også bruges direkte på fastsiddende rust, og du behøver ikke at bruge en primer først.

Beholderen indeholder 750 ml sort metalmaling, som skal påføres med pensel.

Læs brugsvejledningen grundigt igennem, før du tager malingen i brug.

Produktdetaljer:

 • Farve: Sort
 • Indhold: 750 ml
 • Vandbaseret
 • Til alle slags metaller
 • Med Colour Lock-teknologi
 • Giver 12 års beskyttelse

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel
H226 - Brandfarlig væske og damp.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273 - Undgå udledning til miljøet. P261 - Undgå indånding af dampe. P304 + P312 - VED INDÅNDING: Kontakt GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag. P405 - Opbevares under lås. P403 + P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P403 + P235 - Opbevares køligt. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald. Farlige indholdsstoffer: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. Supplementerende etiketelementer: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Hammerite

Specifikationer

Type Værdi
Indhold liter 0,75 liter
Mærke Hammerite
Type Metalmaling
Farve Sort
Olie-/vandbaseret Vandbaseret

Dokumentation

Info & guides