Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Hammerite metalmaling sort hammereffekt 750 ml

Varenr.: 9021768

118,00/stk 157,33 pr. ltr
 • Hammerite metalmaling giver dig rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én
 • Kan bruges både inde og ude og på nyt og gammelt metal, ligesom du kan male direkte på rust med malingen
 • Giver op til 8 års holdbar beskyttelse af metal
 • Overfladen bliver stærk og holdbar, og den er vandafvisende
 • Denne er sort og med hammereffekt, og den indeholder 750 ml

Hammerite metalmaling sort hammereffekt 750 ml

Hammerite metalmaling er en rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én. Du behøver derfor ikke male med andet end Hammerite, når du skal male metal. Metalmalingen kan bruges på både nyt og gammelt metal, og det kan males direkte på rust. Det giver en stærk og holdbar overflade, som forsegles mod fugt og snavs. På Hammerite metalmaling er der op til 8 års holdbar beskyttelse af metal.

Hammerite metalmaling kan bruges både ude og inde, og du kan male fx låger, stakit, nedløbsrør og tagrender, lamper, havemøbler, garageporten og meget mere. Denne udgave er sort med hammereffekt, og den indeholder 750 ml.

Produktdetaljer:

 • Farve: Sort
 • Finish: Hammereffekt
 • Holdbarhed: 8 år
 • Indhold: 750 ml
 • Overmalbar efter: 4 timer
 • Rækkeevne: 10 m² pr. liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel
H226 - Brandfarlig væske og damp.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 - Hold beholderen tæt lukket. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P235 - Opbevares køligt. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald.
Farlige indholdsstoffer: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

hammerite.jpg

Specifikationer

Indhold liter 0,75 liter
Rækkeevne 10 m² pr. liter
Tørretid 4 timer
Farve Hammereffekt sort
Mærke Hammerite
Type Metalmaling
Olie-/vandbaseret Oliebaseret