Hammerite metalmaling sølv glat 400 ml

Varenr.: 9012275

Hammerite metalmaling sølv glat 400 ml

Varenr.: 9012275
  • Hammerite metalmaling er rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én
  • Dette er en spraymaling, som har en overflade med glat effekt, og denne udgave er sølv grå
  • Kan males direkte på rust og forsegler overfladen mod vand og snavs, og den kan også bruges på nyt metal
  • Giver op til 8 års holdbar beskyttelse af metal
  • Kan bruges inde og ude på alle metalgenstande og er velegnet til steder, hvor det er svært at komme til med pensel
  • Indeholder 400 ml
78.00

Varebeskrivelse

Hammerite spraymaling til metal sølv grå

Hammerite spraymaling til metal er rustbeskytter, grundmaling og slutmaling i én og samme dåse. Hammerite metalmaling er lavet på en speciel silikoneteknologi, der er med at at give malingen dens flotte udseende samt ekstra stærke og holdbare overflade. Den har en glat finish, og denne udgav er sølv grå. Hammerite spraymaling forsegler overfladen mod fugt, og det er den letteste måde at male direkte på rust. Den stopper rustdannelse og giver en overflade, som afviser vand og snavs. Hammerite kan også bruges på nyt metal. Den giver op til 8 års holdbar beskyttelse af metal.

Med Hammerite spraymaling kan du give dine metalgenstande et nyt udseende. Den kan bruges inde og ude til fx låger, stakit, nedløbsrør, havemøbler og andre genstande i metal. Den er velegnet til steder, hvor det er svært at komme til med pensel. Indeholder 400 ml, og den har en rækkeevne på 4,5 m² pr. liter.

Sådan bruger du Hammerite metalmaling:

  • Løstsiddende rust og maling fjernes med en stålbørste, og der slibes let inden påføring. Hele metaloverfladen rengøres for snavs og fedt
  • Overfladen skal tørre
  • Mal på den rengjorte overflade

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Fare

H222, H229 - Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315 - Forårsager hudirritation.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P280 - Bær beskyttelseshandsker. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 - Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273 - Undgå udledning til miljøet. P261 - Undgå indånding af støv eller tåger. P264 - Vask hænderne grundigt efter brug. P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P391 - Udslip opsamles. P304 + P312 - VED INDÅNDING: Kontakt GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag. P362 + P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P405 - Opbevares under lås. P410 + P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P403 + P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald.
Farlige indholdsstoffer: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics n-butylacetat Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Hammerite

Specifikationer

Type Værdi
Tørretid 2 timer
Rækkeevne pr. dåse 4,5 m²/l
Indhold 400 ml
Glans Glat effekt
Mærke Hammerite
Anvendelse Metal
Farve Sølv

Dokumentation

Info & guides