Gulvmaling alkyd pastelgrå 2,5 liter - Luxi

Varenr.: 9019456

Gulvmaling alkyd pastelgrå 2,5 liter - Luxi

Varenr.: 9019456
 • Luxi alkyd gulvmaling er en slidstærk gulvmaling, som bruges til gulve af beton, cement og træ indendørs
 • Malingen flyder godt sammen ved påføring, som kan gøres med pensel eller rulle
 • Den giver en halvblank overflade og er let at rengøre
 • Gulvmalingen er pastelgrå
 • Indeholder 2,5 liter
 • Denne Luxi gulvmaling er produceret af Flügger Denmark A/S
319.00

Varebeskrivelse

Luxi alkyd gulvmaling i pastel grå 2,5 liter

Luxi alkyd gulvmaling er en tæt og slidstærk gulvmaling, som er velegnet til indendørs maling af gulve af beton, cement og træ. Den flyder godt sammen ved påføring uden stribedannelse, og den er halvblank og let at rengøre. Inden brug, skal gulvet være rent, tørt og fri for olie, fedt, voks og sæberester. Tidligere malede gulve rengøres med grundrengøring, matslibes og skylles efter med vand, inden de males igen.

Denne gulvmaling er pastelgrå, og der er 2,5 liter i spanden. Den påføres med pensel eller rulle. Luxi gulvmalingen er produceret af Flügger Denmark A/S.

Produktdetaljer:

 • Farve: Pastelgrå
 • Glans: Halvblank
 • Tørretid: 6 timer
 • Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter. pr. behandling
 • Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin
 • Opbevaring: Køligt, men frostfrit

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

Advarsel
H226 - Brandfarlig væske og damp.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P280 - Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261 - Undgå indånding af dampe. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

LUXI

Specifikationer

Type Værdi
Dækkeevne m2 pr. liter 10-12 m²
Indhold 2,5 liter
Glans 50
Tørretid 6 timer
Mærke Luxi
Baseret på Oliebaseret
Farve Pastelgrå

Info & guides