Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Gulvmaling alkyd pastelgrå 2,5 liter - Luxi

Varenr.: 9019456

299,00/stk 119,60 pr. ltr
 • Luxi alkyd gulvmaling er en slidstærk gulvmaling, som bruges til gulve af beton, cement og træ indendørs
 • Malingen flyder godt sammen ved påføring, som kan gøres med pensel eller rulle
 • Den giver en halvblank overflade og er let at rengøre
 • Gulvmalingen er pastelgrå
 • Indeholder 2,5 liter
 • Denne Luxi gulvmaling er produceret af Flügger Denmark A/S

Luxi alkyd gulvmaling i pastel grå 2,5 liter

Luxi alkyd gulvmaling er en tæt og slidstærk gulvmaling, som er velegnet til indendørs maling af gulve af beton, cement og træ. Den flyder godt sammen ved påføring uden stribedannelse, og den er halvblank og let at rengøre. Inden brug, skal gulvet være rent, tørt og fri for olie, fedt, voks og sæberester. Tidligere malede gulve rengøres med grundrengøring, matslibes og skylles efter med vand, inden de males igen.

Denne gulvmaling er pastelgrå, og der er 2,5 liter i spanden. Den påføres med pensel eller rulle. Luxi gulvmalingen er produceret af Flügger Denmark A/S.

Produktdetaljer:

 • Farve: Pastelgrå
 • Glans: Halvblank
 • Tørretid: 6 timer
 • Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter. pr. behandling
 • Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin
 • Opbevaring: Køligt, men frostfrit

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

Advarsel
Brandfarlig væske og damp. (H226) 
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Forebyggelse Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Undgå indånding af damp. (P261). Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. (EUH211). 
Andre farer: Klude med produktet kan selvantænde. Mættes med vand eller destrueres. Produktet indeholder teratogene stoffer, som kan give varige skader på afkommet hos mennesker. Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer. 

Specifikationer

Dækkeevne m2 pr. liter 10-12 m²
Indhold 2,5 liter
Glans 50
Tørretid 6 timer
Mærke Luxi
Baseret på Oliebaseret
Farve Pastelgrå