Køb trygt dine julegaver hos os, vi bytter frem til d. 12. januar 2020 - husk blot kvitteringen

Grundingsasfalt

Varenr.: 9358241

199,00/stk 39,80 pr. ltr

Til grunding og støvbinding af flader, hvor der skal klæbes eller svejses tagpap eller påføres koldflydende asfaltprodukter. 5 liter.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 12. dec 2019 20:51

Produktet sikrer at de efterfølgende lag klæber optimalt. Det anvendes til grunding og støvbinding på betontage, gamle tagpaptage, jern og andre flader, hvorpå der skal klæbes eller svejses tagpap eller påføres koldflydende asfaltprodukter.

Det påføres et rengjort, tørt underlag med en blød kost eller pensel.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. (P210) Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271) Bær beskyttelseshandsker. (P280) Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler på kommunal modtagestation. (P501) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)

Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater.