Grundingsasfalt

Varenr.: 9358241

219,00/stk 43,80 pr. ltr

Til grunding og støvbinding af flader, hvor der skal klæbes eller svejses tagpap eller påføres koldflydende asfaltprodukter. 5 liter.

Produktet sikrer at de efterfølgende lag klæber optimalt. Det anvendes til grunding og støvbinding på betontage, gamle tagpaptage, jern og andre flader, hvorpå der skal klæbes eller svejses tagpap eller påføres koldflydende asfaltprodukter.

Det påføres et rengjort, tørt underlag med en blød kost eller pensel.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. (P210) Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271) Bær beskyttelseshandsker. (P280) Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler på kommunal modtagestation. (P501) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)

Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater.