Grøvik tætningsmasse til endebunde 100 ml

Varenr.: 9067603

Grøvik tætningsmasse til endebunde 100 ml

Varenr.: 9067603
  • Grøvik tætningsmasse til Grøvik endebunde i aluminium
  • Tætningsmassen er afgørende for at sikre en tæt forsegling af endebunden
  • Indeholder 100 ml transparent tætningsmasse
  • En tube rækker til ca. 10 endebunde
139.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Grøvik tætningsmasse til endebunde 100 ml

Grøvik tætningsmasse er afgørende for at sikre en tæt forsegling af Grøvik endebunde i aluminium. Tuben indeholder 100 ml transparent tætningsmasse, der rækker til ca. 10 endebunde.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.pnghttps://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel 

H226 Brandfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til autoriseret genbrugsstation.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Groevik_logo

Specifikationer

Type Værdi
Farve Transparent
Type Tætningsmasse

Info & guides